iteye01 阅读(243) 评论(0)

创建项目
即普通创建即可
创建完毕之后需要将原先的pom文件跟改一下作为父项目使用
需要JAVA Spring Cloud大型企业分布式微服务云构建的B2B2C电子商务平台源码 一零三八七七四六二六

pom代码

 
<properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
        <spring-cloud.version>Finchley.RC1</spring-cloud.version>
        <mybatis.starter.version>1.3.2</mybatis.starter.version>
        <mapper.starter.version>2.0.2</mapper.starter.version>
        <druid.starter.version>1.1.9</druid.starter.version>
        <mysql.version>5.1.32</mysql.version>
        <pageHelper.starter.version>1.2.3</pageHelper.starter.version>
        <leyou.latest.version>1.0.0-SNAPSHOT</leyou.latest.version>
        <fastDFS.client.version>1.26.1-RELEASE</fastDFS.client.version>
    </properties>

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <!-- springCloud -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <!-- mybatis启动器 -->
            <dependency>
                <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
                <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
                <version>${mybatis.starter.version}</version>
            </dependency>
            <!-- 通用Mapper启动器 -->
            <dependency>
                <groupId>tk.mybatis</groupId>
                <artifactId>mapper-spring-boot-starter</artifactId>
                <version>${mapper.starter.version}</version>
            </dependency>
            <!-- 分页助手启动器 -->
            <dependency>
                <groupId>com.github.pagehelper</groupId>
                <artifactId>pagehelper-spring-boot-starter</artifactId>
                <version>${pageHelper.starter.version}</version>
            </dependency>
            <!-- mysql驱动 -->
            <dependency>
                <groupId>mysql</groupId>
                <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
                <version>${mysql.version}</version>
            </dependency>
            <!--FastDFS客户端-->
            <dependency>
                <groupId>com.github.tobato</groupId>
                <artifactId>fastdfs-client</artifactId>
                <version>${fastDFS.client.version}</version>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.commons</groupId>
            <artifactId>commons-lang3</artifactId>
            <version>3.4</version>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>

    <repositories>
        <repository>
            <id>spring-milestones</id>
            <name>Spring Milestones</name>
            <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
            <snapshots>
                <enabled>false</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
 
 创建eureka微服务 
创建一个model而不是一个新的project,因为这是个微服务而不是一个工程,修改pom文件使得项目内的注解得以运转. 
pom文件代码
 
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
 
因为这边只需要eureka的配置所以只需要导入启动类即可

 编写启动类 
切记需要加上SpringBootApplication 和 EnableEurekaServer的注解! 启动即可.

配置resources 
需要配置的有

eureka端口号

微服务的名字

eureka的 自己的地址,如果是集群其他的eureka的地址也需要添加

将是否拉取其他服务的信息和是否自己的信息注册到EurekaService都改为 false 

 JAVA ssm b2b2c多用户商城系统源码

 

发表评论
切换编辑模式